Edustusjoukkueen päävalmentajan kiitokset Pohjoisen alueen kolmosen voiton jälkeen.
Julkaistu: 07.10.2021 11.13

Edustusjoukkueen päävalmentajan kiitokset Pohjoisen alueen kolmosen voiton jälkeen.

Tämä on ollut fantastinen kokemus. Haluan kiittää kaikkia Kajaanin Hakan faneja ja kannattajia kaikesta tuesta ja kiintymyksestä näiden 10 kuukauden aikana, he ovat olleet tärkeä osa matkamme. Haluan kiittää kaikkia pelaajia, he olivat fantastisia kaikessa, mitä he rakensivat. Talo, millä on hyvät perustukset, ei koskaan kaadu. Haluan kiittää teknistä tiimiäni - Xavia, Marcosta, Jyriä ja Tiagoa heidän työstään.

Haluan kiittää toimiston ihmisiä - Outia, Karria, Teemua, Nikoa, Arjaa ja Johannaa ajasta, pohdinnoista, keskusteluista, kaikesta, mitä he tekivät. Ja työstä, mitä he tekevät toimistolla. Teidän, ja kaikkien vapaaehtoisten työ tapahtumissa ja kotiotteluissa, joka ei näy ulospäin, menestys on myös teidän.

Lopuksi haluan kiittää presidenttiämme Jarmo Anttosta ja koko hallitusta tuesta ja luottamuksesta työhöni.

Kiitos kaikille!

Mutta nyt meillä on enemmän vastuuta, kausi ei ole vielä ohi ja meillä on vielä kaksi peliä ennen kuin saavutamme päätavoitteen - nousun Kakkoseen...

- Luis Figueiredo

It's been an experience and a fantastic time. I want to thank all the fans and supporters of Kajaanin Haka for all the support and affection throughout these 10 months, without a doubt they were an important part of our journey. I want to thank all the players, they were fantastic in what they built. A well-built house will never fall. I want to thank my technical team Xavi, Marcos, Jyri and Tiago for their work. I want to thank the people at the office, Outi, Karri, Temu, Niko, Arja and Joaana for the time, the reflections, the conversations, for everything they did and that they do back office. You and all volunteers on the days of the games at home that is not visible, the title is also yours.

Finally, I want to thank our president Jarmo Anttonen and the entire Board for their support and confidence in my work...

Thank you everyone!

But now we have more responsibilities, the season is not over yet and we still have 2 more games to achieve our main objective - promotion to Kakkonen...

- Luis Figueiredo

Tem sido uma experiência e uma época fantástica. Quero agredecer a todos os fãs e adeptos do Kajaanin Haka por todo apoio e carinho ao longo destes 10 meses, sem dúvida foram uma parte importante na nossa caminhada.. Quero agradecer a todos os jogadores, foram fantásticos no que construíram. Uma casa bem construída jamais cairá. Quero agradecer à minha equipa técnica Xavi, Marcos, Jyri e Tiago o trabalho desenvolvido. Quero agradecer às pessoas do escritório, Outi, Karri, Temu, Niko, Arja e Joaana pelo tempo, pelas reflexões, pelas conversas, por tudo o que relalizaram e que realizam back office e nos dias dos jogos em casa e que não é visível, o título também é vosso.

Por fim quero agradecer ao nosso presidente Jarmo Anttonen e a toda a direção pelo apoio, confiança no meu trabalho..

A todos o meu muito Obrigado!

Mas agora temos mais responsabilidades, a época ainda não acabou e ainda temos mais 2 jogos para conseguir o nosso principal objectivo - promoção para a Kakkonen..

- Luis Figueiredo